На головну сторiнку

Балансовий звiт за 31.05.2002
Назва статтi Показник статтi
  АКТИВИ  
  Грошовi кошти та iх еквiваленти   2 378 750
  Залишки коштiв на коррахунку в НБУ   12 589 861
  Кошти в iнших банках   118 536 154
  Кредитний портфель   255 841 529
  Фiнансовi iнвестицii   10 330 077
  Дебiторська заборгованiсть   15 047 360
  Основнi засоби, нематерiальнi активи   10 486 897
  Iншi активи   5 143 975
  всього АКТИВIВ   430 354 603
  ЗОБОВ`ЯЗАННЯ  
  Кошти банкiв   233 769 240
  Кошти клiентiв   137 924 919
  Кредиторська заборгованiсть   1 125 076
  Субординований борг   12 000 000
  Iншi зобов'язання   2 163 923
  СУКУПНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   386 983 158
  ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ  
  Статутний капiтал   21 000 000
  Резерви банку   859 937
  Прибутки / збитки минулих рокiв   20 899 606
  Результат дiяльностi   611 902
  всього ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ   43 371 445
  СУКУПНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ i ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ   430 354 603

Економiчнi нормативи дiяльностi АБ "Еталон" за 31.05.2002
Норматив Назва нормативу Значення Нормативний лiмит
 Н2  Норматив адекватностi регулятивного капiталу/платоспроможностi  12.97%  при нормативному значеннi не менше 8%
 H3  Норматив адекватностi основного капiталу  10.65%  при нормативному значеннi не менше 4%
 H4  Норматив миттевоi лiквiдностi  36.81%  при нормативному значеннi не менше 20%
 H5  Норматив поточноi лiквiдностi  42.45%  при нормативному значеннi не менше 30%
 H6  Норматив короткостроковоi лiквiдностi  28.4%  при нормативному значеннi не менше 20%
 H7  Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента  24.63%  при нормативному значеннi не бiльше 25%
 H8  Норматив "великих" кредитних ризикiв  484.31%  при нормативному значеннi не бiльше 800%
 H9  Норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру  4.73%  при нормативному значеннi не бiльше 5%
 H10  Норматив максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих iнсайдерам  37.52%  при нормативному значеннi не бiльше 40%
 H11  Норматив iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою  8.35%  при нормативному значеннi не бiльше 15%
 H12  Норматив загальноi суми iнвестування  16.61%  при нормативному значеннi не бiльше 60%
 H13  Норматив ризику загальноi вiдкритоi (довгоi/короткоi) валютноi позицii банку  13.1998%  при нормативному значеннi не бiльше 35%
Новини
Iсторiя банку
Показники дiяльностi
Рiчнi звiти
Звiт правлiння
- 1996 рiк
- 1997 рiк
- 1998 рiк
- 1999 рiк
Фiнансовий звiт
- 1997 рiк
- 1998 рiк
- 1999 рiк
Благодiйнiсть
Преса про банк
Фотогалерея

Дизайн: Студiя Iкс-Стайл (c)2001 АБ Еталон Русская версияПошукКарта сайтуЗворотнiй зв'язок