На головну сторiнку

Aкцiонерний банк "Еталон" заснований за рiшенням зборiв засновникiв у квiтнi 1995 року як акцiонерне товариство закритого типу на базi Другоi Киiвськоi фiлii AППБ "Aваль". Його головною метою стало забезпечення банкiвськими послугами у повному обсязi пiдприемств та установ Украiни.

AБ "Еталон" зареестрований Нацiональним банком Украiни 29 червня 1995 року. Банк мае Генеральну лiцензiю НБУ N 57, за якою йому надано право проводити 25 видiв банкiвських операцiй, в тому числi iз валютними цiнностями.

З дня утворення банку його акцiонери обрали консервативну стратегiю розвитку, прiоритетами якоi можна назвати високу якiсть та надiйнiсть обслуговування, вiдкритiсть по вiдношенню до суспiльства та державних установ. Своею головною задачею банк вважае створення максимального ступеня довiри у вiдносинах з клiентами.

Протягом 1996 року банк став членом валютноi та фондовоi секцiй Украiнськоi мiжбанкiвськоi валютноi бiржi.

В 1997 роцi банк успiшно впровадив нове програмне забезпечення, завдяки чому з`явилася можливiсть ефективнiше проводити фiнансовий монiторинг та контролювати ризики. У цьому ж роцi банк "Еталон" один з перших в Украiнi вiдкрив власний веб-сайт, щоб надати своiм iснуючим та потенцiальним клiентам можливiсть ознайомитись з послугами банку.

Стабiльнiсть банку пiдтверджена аудиторами. З початку банкiвських операцiй у 1995 роцi фiнансова дiяльнiсть банка щорiчно перевiрялася аудиторською фiрмою "Базис-Плюс" згiдно вимог законодавства Украiни i нормативних актiв Аудиторськоi палати Украiни i Нацiонального банку. Щорiчно висновки незалежних аудиторiв були безсумнiвними щодо надiйностi та стiйкого положення банку.

Також, фiнансову звiтнiсть банку за 1999 рiк було перевiрено Мiжнародною аудиторською фiрмою "Arthur Andersen". Зауважень та недолiкiв виявлено не було.

Нинi клiентами банку е вiдомi, як в Украiнi, так i за ii межами, пiдприемства i органiзацii. Банк плiдно спiвпрацюе з низкою провiдних вiтчизняних виробничих пiдприемств, а також сiльгосппiдприемствами.

У 2000 роцi банк увiйшов у групу "великих банкiв", оскiльки розмiр його активiв на той час перевищив 100 млн. гривень.

Дотримуючись полiтики постiйного полiпшення якостi послуг i впровадження корисних технологiчних нововведень, у 2001 роцi банк iстотно обновив власний веб-сайт. Це дало можливiсть клiентам i партнерам банку, потенцiйним клiентам, представникам банкiвськоi сфери Украiни можливiсть докладнiшого ознайомлення з роботою банку та iнтерактивного спiлкування з фахiвцями банку, а деякi можливостi (наприклад, аналiз балансiв банкiв) е унiкальними для украiнського банкiвського сектора.

Банк "Еталон" постiйно удосконалюе технологiчну базу i впроваджуе новi послуги для клiентiв, що дозволяе забезпечити найвищу якiсть обслуговування.
Новини
Iсторiя банку
Показники дiяльностi
Благодiйнiсть
Преса про банк
Фотогалерея

Дизайн: Студiя Iкс-Стайл (c)2001 АБ Еталон Русская версияПошукКарта сайтуЗворотнiй зв'язок