На головну сторiнку

22.05.2002 На 10 Киiвському Мiжнародному автосалонi група компанiй <ЕТАЛОН авто> презентувала громадськостi новий украiнський автобус А079 <Еталон>.
Нова модель створена на базi iндiйського автомобiля <ТАТА>.

Представлений автобус мае високi технiчнi та експлуатацiйнi характеристики. Для нього характернi вiдмiннi гальмiвнi якостi, легкiсть у керуваннi, висока максимальна швидкiсть при абсолютному завантаженi та економний дизельний двигун. Важливо, що автоконструктори подбали i про експлуатацiйнi характеристики - просторий салон з м'якими сидiннями та вклееним боковим тонованим склом. Загалом у ньому налiчуеться 27 сидячих мiсць. Як повiдомлялось пiд час презентацii, автобус А079 <Еталон> не мае аналогiв в Украiнi за своiми технiчними характеристиками. Окрiм того вiн адаптований саме до украiнських особливостей - клiмату, бездорiжжя, тому може реально претендувати на успiх серед споживачiв. Виробництво вже налагоджено на <Бориспiльському автозаводi> у смт. Пролiски.
Масово до споживачiв вiн зможе потрапити лише у 2003 роцi. Саме тодi плануеться розпочати повномасштабний серiйний випуск <Еталонiв>. А поки плануеться, що до кiнця поточного року <Бориспiльський автозавод> випустить 150 автобусiв.

11.01.2002 АБ "Еталон" переоформив лiцензiю на здiйснення банкiвських операцiй.
Попередня лiцензiя була одержана банком 29 червня 1995 року. Згiдно новоi лiцензii, що дiе з 11 сiчня 2002 року, банк мае право здiйснювати наступнi операцii:

1. Операцii з валютними цiнностями:
- неторговельнi операцii з валютними цiнностями;
- ведення рахункiв клiентiв(резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiентiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi Украiни;
- ведення корреспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення корреспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi Украiни;
- вiдкриття корреспондентських рахункiв в уповноважених банках Украiни в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
- вiддкриття корреспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземноi валюти на валютному ринку Украiни;
- залучення i розмiщення iноземноi валюти на мiжнародних ринках;
- iншi операцii з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
2. Емiсiя власних цiнних паперiв.

3. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiентiв.

4. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

5. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцii iнших юридичних осiб.

6. Операцii за дорученням клiентiв або вiд свого iменi:
- з iнструментами грошового ринку;
- з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
- з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.

7. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

01.11.2001 АБ "Еталон" пропонуе своiм клiентам нову послугу - овердрафт
Овердрафт являе собою вид короткострокового кредитування, при якому поточнi платежi клiента, у випадку вiдсутностi чи недостачi засобiв на його поточному рахунку, сплачуе банк у рамках встановленого лiмiту. Овердрафт може бути наданий в нацiональнiй чи в iноземнiй валютi на термiн до 1 мiсяця, при вiдсутностi засобiв для своечасного погашення може бути переоформлений у кредит.

Послуга розрахована на клiентiв, що мають стабiльнi надходження на рахунки i позитивну кредитну iсторiю. Умови надання даноi послуги визначаються договором овердрафту.

Переваги овердрафту в порiвняннi з кредитом:

- клiент мае можливiсть оперативноi пiдтримки платоспроможностi за рахунок ресурсiв банку;
- зменшуеться термiн одержання позикових засобiв;
- платежi, у випадку вiдсутностi засобiв на рахунку, вiдправляються без додаткового узгодження з банком;
- овердрафт надаеться без застави;
- погашення овердрафту здiйснюеться автоматично при зарахуваннi засобiв на рахунок клiента.

01.09.2001 З'явилась нова послуга по залученню коштiв у клiентiв банку
З 1.09.2001 р. нашим Клiентам пропонуеться якiсно нова послуга по залученню коштiв на депозитнi рахунки Банку. Дана пропозицiя була розроблена в зв'язку з тим, що багато компанiй Украiни часто мають зацiкавленiсть в розмiщеннi вiльних коштiв на внески мiнiмальноi термiновостi.
З огляду на даний факт, Банком надаеться можливiсть залучення безготiвкових коштiв в украiнських гривнях, доларах США i росiйських карбованцях на термiн вiд одного дня i бiльше, виходячи з поточних ставок мiжбанкiвського ринку. Докладну iнформацiю щодо даноi послуги ви зможете знайти в роздiлi для клiентiв банку - "Дiловi пропозицii".

01.07.2001 Акцiонерний банк "Еталон" повiдомляе про запровадження новоi послуги для своiх клiентiв
Скориставшись цiею послугою, Ви зможете отримувати iнформацiю про залишки та загальний рух коштiв за своiми поточними рахунками на мобiльний телефон (SMS) або за допомогою електронноi пошти (E-Mail).

Наведена послуга, на сьогоднi, надае такий рiзновид iнформацii:
- про факт i час надходження на рахунок визначеноi клiентом суми;
- про залишки та загальний рух коштiв за рахунком на вказаний час;
- про суму надходження, якщо розмiр цього надходження перевищуе визначену Клiентом суму;
- про залишки та загальний рух коштiв за рахунком, якщо залишок коштiв на рахунку перевищив зазначений Клiентом лiмiт;
- про залишки та загальний рух коштiв за рахунком, якщо залишок коштiв на рахунку став менше зазначеного Клiентом лiмiту.

Якщо Вас зацiкавила можливiсть отримання такоi послуги, бiльш детальну iнформацiю Ви можете отримати в кiмнатi 104, 206 або за телефонами 228-8779, 246-3792.

Новини
Iсторiя банку
Показники дiяльностi
Благодiйнiсть
Преса про банк
Фотогалерея
Дизайн: Студiя Iкс-Стайл (c)2001 АБ Еталон Русская версияПошукКарта сайтуЗворотнiй зв'язок