На головну сторiнку

Шановнi банкiри,
На цiй сторiнцi Вам надаеться можливiсть, завантаживши баланс будь-якого комерцiйного банку, у виглядi файлу формату #01 чи #02, одержати розрахунковi лiмiти по розмiщенню ресурсiв на мiжбанкiвському ринку, для термiнiв "overnight", один тиждень, один мiсяць за методикою, розробленою АБ "Еталон".
Крiм того, ми проаналiзуемо тi показники, запропонованого Вами балансу, що враховуються в рядi iнших при встановленнi кредитних лiнiй на мiжбанкiвському ринку:
- "чиста" валюта балансу - вiдкоректованi на мiжфiлiальнi розрахунки сумарнi активи (пасиви);
- залежнiсть ресурсноi бази вiд МБК;
- власна лiквiднiсть банку;
- наявнiсть перевищення зовнiшнiх зобов'язань банку над "чистими" активами, вiдкоректованими на iммобiлiзацiю;
- якiсть активiв;
- результати дiяльностi.

Якщо Ви маете якi-небудь побоювання щодо питань дотримання банкiвськоi таемницi, то знайте:

- ми не вимагаемо, щоб в iменi файлу, присланого для аналiзу, були "зашитi" Ваша електронна адреса i дата формування балансу;
- ми не вимагаемо, щоб у службовому рядку цього файлу були якi-небудь реальнi згадки про Ваш банк. Бiльш того, ми не вимагаемо, навiть, самоi наявностi службового рядка в наданому файлi;
- для нас немае нiякого сенсу iдентифiкувати Вас через Iнтернет. Тому, що, навiть якщо зробити це, не можна буде встановити, чий баланс Ви аналiзуете;
- ми гарантуемо конфiденцiйнiсть i поряднiсть стосовно будь-якоi iнформацii, що одержимо при спiлкуваннi з Вами;
- у нашiй пропозицii проаналiзувати Ваш баланс е тiльки одне пiдозрiле мiсце - бажання безкоштовно зробити послугу.

Якщо Ви НЕ вважаете всi перерахованi доводи достатнiми гарантiями безпеки, чи у Вас немае пiд рукою файлу з балансом, Ви можете повернутися на попередню сторiнку.

Для всiх iнших ми пропонуемо продовжити роботу:

Оберiть файл балансу:

Мiжбанкiвськi операцii
Аналiз балансiв банкiв
Котирування для банкiв

Дизайн: Студiя Iкс-Стайл (c)2001 АБ Еталон Русская версияПошукКарта сайтуЗворотнiй зв'язок