На головну сторiнку

Система

Система Клiент-Банк дасть Вам змогу, не виходячи з свого офiсу, проводити наступнi операцii по своiм рахункам:
- контролювати залишок на кожному рахунку, що вiдкрито для Вас в банку;
- отримувати поточну виписку по своiм рахункам, iз зазначенням точного часу, коли ця виписка була сформована;
- формувати замовлення на отримання iнформацii по рахунку i платежам за довiльний промiжок часу;
- створювати в системi платiжнi документи i вiдправляти цi документи для виконання в банк;
- отримувати iнформацiю iз банку про всi платiжнi документи, що проведенi по Ваших рахунках;
- оновлювати по потребi довiдник банкiв, що використовуеться системою.

Зручнiсть

Використання програми Клiент-Банк дозволить Вам утримувати в актуальному станi та використовувати:
- довiдник банкiв-учасникiв, системи Електронних платежiв Нацiонального банку Украiни;
- довiдник Ваших партнерiв;
- поточнi курси валют НБУ;
- можливiсть оформлення платежу в бюджет iз використанням довiдника бюджетних кодiв.

Вигiднiсть

Окрiм того, що зникае необхiднiсть присутностi в банку пiд час проведення операцiй по рахунках, якщо Ви використовуете систему Клiент-Банк, кожний платiж, переказаний системою, виконуеться безкоштовно. Всi розходи на користування системою зведенi до затрат на диференцiйовану, щомiсячну абонентську платню, яка не може становити бiльш як 100 гривень.
АБ "Еталон" безпосередньо зацiкавлений в тому, щоб клiенти банку користувалися системою Клiент-Банк, оскiльки це скорочуе кiлькiсть необхiдноi ручноi працi, скорочуе час проходження документiв i зменшуе вiрогiднiсть помилок. Тому, банк постiйно вживае заходи, цiллю яких е зробити систему ще бiльш вигiдною для своiх клiентiв i зручною в використаннi.

Захист iнформацii

Програма "Клiент-Банк" надiйно захищае всю iнформацiю, що проходить через систему. А саме:
- вхiд до системи потребуе знання паролю, в залежностi вiд якого користувачу надаються тi або iншi повноваження;
- отримання банком кожного повiдомлення вiд клiента, передуеться розшифровкою i зняттям електронного пiдпису цього клiента. У випадку, коли виникли бодай найменшi сумнiви щодо того, хто саме вiдправляв повiдомлення, обробка повiдомлення зупиняеться до виявлення всiх обставин;
- вiдповiдно, з боку клiента, кожне вiдправлене iм повiдомлення мае пройти накладення цифрового пiдпису та шифрування. Кожний платiжний документ, додатково мае бути супроводжений ще двома електронними пiдписами, аналогами пiдписiв керiвника пiдприемства i головного бухгалтера.


Поточнi тарифи
ПослугаЦiна
Iнсталяцiябезкоштовно
Щомiсячна абонентська плата, у випадку, коли кiлькiсть оброблених системою документiв перевищуе 30 100 грн.
Щомiсячна абонентська плата, у випадку, коли кiлькiсть оброблених системою документiв не перевищуе 30 50 грн.
Обробка платiжних документiв в системiбезкоштовно
Ресурсна та кредитна полiтика
Система "Клiент-банк"
Правила та порядок виконання операцiй
Неторговi операцii
Тарифи та ставки
Дiловi пропозицii
Питання та вiдповiдi
Iнформацiя для клiентiв та потенцiйних клiентiв банку

Дизайн: Студiя Iкс-Стайл (c)2001 АБ Еталон Русская версияПошукКарта сайтуЗворотнiй зв'язок