На головну сторiнку

Кредитнi послуги

АБ "Еталон" пропонуе наступнi послуги по кредитуванню:
- кредити та вiдкриття кредитних лiнiй юридичним особам термiном до одного року у нацiональнiй та iноземнiй валютi;
- кредити овердрафт, що надаються клiентам Банку, якi мають постiйнi надходження на вiдкритi в АБ "Еталон" рахунки;
- гарантii юридичним особам;
- кредити фiзичним особам до одного року в нацiональнiй валютi.

Процентнi ставки по кредитах можна побачити у роздiлi "Ставки по кредитам"

Пакет документiв, необхiдних для розгляду проекту на отримання кредиту:
- заява та лист на одержання кредиту;
- бiзнес-план або технiко-економiчне обгрунтування;
- установчi документи пiдприемства (Устав, Установчий договiр, Свiдоцтво про держреестрацiю, картка пiдписiв);
- фiнансова звiтнiсть (баланси та звiти про прибутки та збитки) за останнi три роки дiяльностi. Крiм того, статтi "Дебiторська заборгованiсть" та "Кредиторська заборгованiсть" (по основним дебiторам та кредиторам) iз зазначенням дати виникнення та умов погашення заборгованостi;
- довiдки з банку, про заборгованiсть за позиками;
- перелiк майна, що пропонуеться для передачi пiд заставу;
- дозволи та лiцензii (якщо дiяльнiсть пiдлягае лiцензуванню).

Депозитнi послуги

Банк "Еталон" пропонуе надiйно зберегти i вигiдно збiльшити Вашi кошти!

Для того, щоб нашi клiенти могли зберегти i збiльшити своi грошовi заощадження, збiльшити доходи, АБ <Еталон> надае широкий спектр депозитних послуг для юридичних i фiзичних осiб. Гнучка депозитна полiтика, складовою якоi е iндивiдуальний пiдхiд до кожного клiента, високi процентнi ставки i розмаiтiсть термiнiв, забезпечують максимальне досягнення цiлей клiентiв.

Банк приймае депозити:
- у нацiональнiй валютi;
- в iноземнiй валютi;
- у доларах США;
- у ЕВРО.

Термiни депозитiв:
- вiд 1 до 7 днiв;
- вiд 1 до 3 тижнiв;
- вiд 3 тижнiв до 1 мiсяця;
- вiд 1 до 3 мiсяцiв;
- вiд 3 до 6 мiсяцiв;
- вiд 6 до 9 мiсяцiв;
- вiд 9 мiсяцiв до 1 року;
- понад 1 рiк.

Вiдсотки виплачуються чи перелiчуються на поповнення внеску:
- щомiсяця;
- щокварталу;
- наприкiнцi термiну.

Сподiваемося на взаемовигiдне спiвробiтництво i вiримо, що бiзнес з АБ <Еталон> принесе Вам успiх.

Ресурсна та кредитна полiтика
Система "Клiент-банк"
Правила та порядок виконання операцiй
Неторговi операцii
Тарифи та ставки
Дiловi пропозицii
Питання та вiдповiдi
Iнформацiя для клiентiв та потенцiйних клiентiв банку

Дизайн: Студiя Iкс-Стайл (c)2001 АБ Еталон Русская версияПошукКарта сайтуЗворотнiй зв'язок