На головну сторiнку

Перелiк питань:

Якi документи необхiдно подати в АБ "Еталон" для вiдкриття поточного рахунку юридичноi особи?
У чому полягають переваги системи "Клiент-Банк" i яка вартiсть установки та обслуговування?

Вiдповiдi на питання:

Якi документи необхiдно подати в АБ "Еталон" для вiдкриття поточного рахунку юридичноi особи?
Для вiдкриття поточного рахунку юридичноi особи необхiднi:

1. заява на вiдкриття рахунку встановленого зразка;
2. копiя свiдоцтва про державну реестрацiю, завiрена нотарiально чи органом, що його видав;
3. копiя належним чином зареестрованого статуту (положення), завiрена нотарiально чи рееструючим органом. Юридичнi особи, що дiють на пiдставi тiльки установчого договору (повнi i командитнi товариства), замiсть статуту надають нотарiально завiрену копiю установчого договору.
4. копiя документа, що пiдтверджуе взяття юридичноi особи на податковий облiк, завiрена податковим органом, нотарiально чи уповноваженим працiвником банку (Спр.4-ОПП);
5. двi картки зi зразками пiдписiв i вiдбитком печатки, завiренi нотарiально (якщо вiдкриваеться рахунок у нацiональнiй та iноземнiй валютi - подаеться третя картка, що нотарiально не завiряеться);
6. копiя наказiв, чи протоколiв виписок з них про призначення (обрання) на посади осiб, зазначених у картках зi зразками пiдписiв, завiрених клiентом;
7. довiдка про реестрацiю в органах Пенсiйного фонду Украiни;
8. копiя довiдки про внесення пiдприемства в Единий державний реестр пiдприемств i органiзацiй Украiни, завiрена нотарiально чи органiзацiею, що видала довiдку;
9. документ, що пiдтверджуе реестрацiю пiдприемства у фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi, чи його копiю, завiрену нотарiально, органом, що його видав, чи уповноваженим працiвником банку;
10. договiр на розрахунково-касове обслуговування.
Реквiзити для оплати за вiдкриття рахунка:

- у нацiональнiй валютi - рах. N61106980741, МФО 322904, Iд. код 23494105
- в iноземнiй валютi - рах. N61103980744, МФО 322904, Iд. код 23494105.

Iнформацiю про вiдкриття цього й iншого типiв рахункiв можна знайти в роздiлi "Правила та порядок виконання операцiй".

У чому полягають переваги системи "Клiент-Банк" i яка вартiсть установки та обслуговування?
Система "Клiент-Банк" - це сучасне рiшення, орiентоване на пiдвищення рiвня зручностi та безпеки при проведеннi операцiй з рахунком.

Основнi переваги системи:

1. Зручнiсть
2. Оперативнiсть роботи
3. Захист iнформацii

При цьому система "Клiент-Банк" установлюеться безкоштовно, також безкоштовно обробляються документи в системi.

Ви платите тiльки абонплату, що складае 50 грн./мiс, якщо кiлькiсть оброблюваних документiв за мiсяць не перевищуе 30. Якщо на мiсяць обробляеться бiльш 30 документiв, абонплата складае 100 грн.

До питань
Ресурсна та кредитна полiтика
Система "Клiент-банк"
Правила та порядок виконання операцiй
Неторговi операцii
Тарифи та ставки
Дiловi пропозицii
Питання та вiдповiдi
Iнформацiя для клiентiв та потенцiйних клiентiв банку

Дизайн: Студiя Iкс-Стайл (c)2001 АБ Еталон Русская версияПошукКарта сайтуЗворотнiй зв'язок